مفتول آلومینیوم

کاربرد این مفتول بعنوان مواد اولیه تولید سیم و کابل آلومینیوم است. مراحل تولید راد آلومینیوم شامل عملیات ذوب، نگهداری مواد مذاب، ریخته گری پیوسته توسط چرخ ریخته گری و مرحله نورد توسط دستگاه راد میل  می باشد. سرانجام مفتول تولیدی بصورت کویل بسته بندی می شود.

Product added successful