لوله های آلومینیوم

 سایزها و مقاطع زیر جزء مقاطع موجود می باشند:

دسته :

 سایزها و مقاطع زیر جزء مقاطع موجود می باشند:

لوله های آلومینیومی موجود:

1) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 16 میلیمتر

2) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 18 میلیمتر

3) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 20 میلیمتر

4) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 22 میلیمتر

5) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 23 میلیمتر

6) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 25 میلیمتر

6) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 28 میلیمتر

7) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 32 میلیمتر

8) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 40 میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت

9) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 45 میلیمتر مورد استفاده در ساخت پایه کابینت ( به صورت ساده و عاج دار (کبریتی))

10) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 50 میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت

11) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 60 میلیمتر مورد استفاده درساخت پایه ال سی دی

12) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 60 میلیمتر و قطر داخلی 56 کاربرد صنعتی

13) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 65 میلیمتر و قطر داخلی 61 کاربرد صنعتی

Product added successful